Stanovy

Elektronická verze ke stažení zde
 

S T A N O V Y

Česká asociace paraplegiků - CZEPA

Obsah: 

Čl.I.             Úvodní ustanovení
Čl.II.            Poslání, účel a předmět podnikání
Čl.III.           Struktura CZEPA
Čl.IV.            Členové
Čl.V.             Valná hromada
Čl.VI.            Předsednictvo
Čl.VII.           Jednatel
Čl.VIII.          Ředitel
Čl.IX.            Jednání jménem CZEPA
Čl.X.             Organizační jednotky
Čl.XI.            Majetek
Čl.XII.           Revizní komise
Čl.XIII.          Závěrečná ustanovení

 Článek I.
Úvodní ustanovení

Název: Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. (dále jen „CZEPA“ nebo „spolek“)
Sídlo: Praha
Adresa sídla ke dni přijetí tohoto nového úplného znění stanov: Dygrýnova 816/8, 198 00 Praha 14, Česká republika
Registrace: jako zapsaný spolek ve Spolkovém rejstříku vedeném MS v Praze, spisová značka L 279
Identifikační číslo: 00473146

Článek II.
Poslání, účel a předmět podnikání

 

1) Poslání CZEPA

Posláním CZEPA je uchování a zlepšování zdravotního stavu a sociálního postavení občanů imobilních po poranění míchy (dále jen imobilních občanů), dosažení jejich kvalitního, nezávislého, aktivního života, rovnosti práv, možností a příležitostí ve společnosti. Odstraňování nepříznivých důsledků ochrnutí v osobním i společenském životě, integrace imobilních občanů do společnosti ve všech oblastech života – zejména práce, vzdělávání, rodiny, kultury, tělovýchovy a sportu. 

2) Účel CZEPA, předmět podnikání

Účelem spolku ve smyslu zákona je:

1.    obecné zastupování občanů, kteří jsou omezeni v pohybu následkem poranění míchy při obhajobě jejich zdravotních, hospodářských, pracovních, sociálních, rodinných, kulturních, sportovních a jiných zájmů vyplývajících ze specifiky jejich postižení. Jednání s orgány státní moci a správy a s jinými právnickými a fyzickými osobami o odstranění obecných i konkrétních problémů života /občanů, kteří jsou omezeni v pohybu následkem poranění míchy/,

2.    odstraňování psychologických a architektonických bariér,

3.    informování společnosti o životě občanů, kteří jsou omezeni v pohybu následkem poranění míchy,

4.    informační a poradenská činnost pro občany, kteří jsou omezeni v pohybu následkem poranění míchy,

5.    zvyšování úrovně komplexní rehabilitace občanům, kteří jsou omezeni v pohybu následkem poranění míchy, vlastní služby rekvalifikace, léčebné i sociální rehabilitace,

6.    zajišťování společenských, kulturních a sportovních akcí pro občany, kteří jsou omezeni v pohybu následkem poranění míchy a pro jejich blízké,

7.    individuální pomoc v těžkých životních situacích,

8.    začleňování občanů, kteří jsou omezeni v pohybu následkem poranění míchy, do společnosti.

Spolek může v rámci své vedlejší činnosti podnikat. O zahájení, přerušení, ukončení či změně předmětu podnikání rozhoduje předsednictvo. Předmětem podnikání spolku ke dni sepsání tohoto nového úplného znění stanov je:

1.    Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.  

Článek III.
Struktura CZEPA

a)    Členové (Čl.IV.)

b)    Valná hromada (Čl.V.)

c)    Předsednictvo (Čl.VI.)

d)    Jednatel (Čl.VII.)

e)    Ředitel (Čl.VIII.)

f)    Organizační jednotky (Čl.X.)

g)    Revizní komise (Čl.XII.)

V případě potřeby mohou všechny orgány CZEPA rozhodovat „per rollam“, tedy bez svolání zasedání. Rozhodování „per rollam“ lze konat následujícími způsoby:

 1. korespondenčně (písemnou formou);
 2. pomocí elektronické pošty (e-mailu);
 3. pomocí specializované elektronické aplikace umožňující hlasování po přihlášení uživatele unikátními přihlašovacími údaji.

Pravidla pro hlasování předsednictva a revizní komise „per rollam“ stanoví samy tyto orgány.

Hlasuje-li „per rollam“ valná hromada, je třeba, aby byla výzva k tomuto hlasování včetně předmětu hlasování zveřejněna stejným způsobem jako pozvánka na valnou hromadu. Hlasování valné hromady nesmí trvat méně než 3 pracovní dny, v případě korespondenčního hlasování méně než jeden týden. Hlasování valné hromady „per rollam“ technicky a organizačně zajišťuje předsednictvo.

O jakémkoli hlasování „per rollam“ musí být vyhotoven písemný zápis s podrobným popisem předmětu a výsledků hlasování. Zápis podepisuje předseda a nejméně jeden člen hlasujícího orgánu, v případě valné hromady pak nejméně dva členové spolku a jeden člen předsednictva.
 

 

Článek IV.
Členové

 

Členství

Členem CZEPA se může stát pouze občan České republiky či členského státu Evropské unie s trvalým   bydlištěm na území ČR, ve výjimečných případech i občané jiných států, kteří jsou omezeni v pohybu následkem poranění míchy, nebo kteří pomáhají dobrovolnou činností při plnění úkolů a poslání CZEPA.

Členství vzniká přijetím na základě písemné nebo elektronické přihlášky. O přijetí za člena CZEPA rozhoduje jednatel CZEPA.

Spolek vede seznam členů. Za jeho vedení odpovídá předsednictvo CZEPA.

Za mimořádných okolností (např. transformace, zamýšlená výrazná změna směřování a cílů spolku, výrazné organizační změny, apod.) může předsednictvo vyzvat členy, aby ve lhůtě, kterou stanoví, aktualizovali údaje, evidované o nich v seznamu členů. Nevyhoví-li člen výzvě ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší 15 dnů od doručení, zaniká jeho členství ve spolku posledním dnem této lhůty.  

Práva členů

Členové CZEPA mají právo:

 1. účastnit se valné hromady;
 2. volit a být voleni do orgánů CZEPA;
 3. obracet se s připomínkami, stížnostmi a podněty na orgány spolku a požadovat vysvětlení;
 4. přednostně využívat služeb a výhod, které CZEPA poskytuje;
 5. podat v souladu s těmito stanovami návrh na svolání valné hromady.

Povinnosti členů

Členové CZEPA jsou povinni:

 1. svým chováním napomáhat k dosažení cílů CZEPA, nepoškozovat zájmy a dobré jméno CZEPA;
 2. platit členské příspěvky do tří měsíců od zaslání rozhodnutí o přijetí za člena CZEPA, jinak předem k 1. lednu každého roku;
 3. sdělit CZEPA do tří měsíců změnu údajů evidovaných v seznamu členů.

Pozastavení členství

Členství v CZEPA je bez dalšího rozhodnutí pozastaveno, není-li včas zaplacen členský příspěvek. Po dobu pozastavení členství nemá člen právo na poskytování členských výhod CZEPA a nesmí vykonávat aktivní ani pasivní volební právo (volit ani být volen). Zaplacením členského příspěvku v plné výši se pozastavení členství bez dalšího ruší.

Zánik členství

Členství v CZEPA zaniká:

 1. vystoupením člena;
 2. vyloučením člena rozhodnutím příslušného orgánu CZEPA;
 3. marným uplynutím lhůty pro povinnou aktualizaci údajů v seznamu členů;
 4. zánikem CZEPA;
 5. úmrtím člena.

Člena lze vyloučit pro závažné nebo opakovaně méně závažné porušení stanov. Člen, jehož vyloučení se projednává, musí být na toto projednání předem prokazatelně upozorněn s uvedením důvodů navrhovaného vyloučení. Člen  má právo písemně sdělit svoje stanovisko k porušení stanov ve lhůtě k tomu určené, která nesmí být kratší 15 dnů.

Rozhodnutí o vyloučení se zdůvodněním se členovi neprodleně písemně zašle. Vyloučený člen či odmítnutý uchazeč o členství může znovu požádat o přijetí nejdříve po uplynutí jednoho roku.

Veškeré zasílané informace a sdělení se považují za doručené zasláním na poštovní či elektronickou adresu člena uvedenou v seznamu členů.

 Článek V.
Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem CZEPA. Tvoří ji všichni členové CZEPA; koná se nejméně jednou za čtyři roky.

Valná hromada je svolána zasláním pozvánky členům CZEPA nejméně měsíc předem; součástí pozvánky musí být také program jednání. Pozvánku spolu s programem jednání je nutno ve shora uvedené lhůtě též zveřejnit na internetových stránkách CZEPA. Má se za to, že člen se o konání valné hromady dozvěděl.

Valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů CZEPA. Zasedání je veřejné, leda že valná hromada rozhodne jinak.

Valná hromada rozhoduje, není-li stanoveno jinak, většinou hlasů přítomných členů; k přijetí rozhodnutí ve věci neuvedené v programu jednání je však třeba přítomnosti nadpoloviční většiny členů CZEPA.

Valná hromada:

 1. schvaluje stanovy CZEPA a jejich změny;
 2. volí čtyři členy předsednictva a všechny členy revizní komise CZEPA;
 3. vyslechne a schvaluje zprávu předsednictva a revizní komise o činnosti CZEPA v uplynulém období;
 4. rozhoduje o zásadních cílech a činnosti CZEPA;
 5. vydává vnitřní předpisy CZEPA včetně Kompetencí CZEPA;
 6. rozhoduje namísto předsednictva o vyloučení člena revizní komise z CZEPA;
 7. rozhoduje o zrušení či přeměně CZEPA – k přijetí tohoto rozhodnutí je třeba 65 % hlasů přítomných členů CZEPA;
 8. v případě zrušení CZEPA s likvidací rozhodne o naložení s likvidačním zůstatkem.

Článek VI.
Předsednictvo

Předsednictvo je kolektivním statutárním orgánem CZEPA.

Je sedmičlenné, volené na dobu nejvýše 4 let. Není-li v rozhodnutí o volbě délka funkčního období uvedena, platí, že člen předsednictva byl zvolen na dobu čtyř let.

Předsednictvo je složeno ze čtyř členů CZEPA volených valnou hromadou  a ze tří členů CZEPA volených předsednictvem a odvolávaných předsednictvem a valnou hromadou. Při předčasném zániku členství v předsednictvu nastupuje na uvolněné místo další kandidát, který ve volbách do předsednictva dostal nejvíce hlasů a vyhovuje stanoveným limitům pro členy imobilní v důsledku poranění míchy. Není-li takového kandidáta, zvolí nového člena předsednictva jeho zbývající členové.

Volby členů předsednictva jsou tajné. Členství v předsednictvu je neslučitelné s členstvím v revizní komisi.

Předsednictvo je vrcholným, rozhodujícím, normotvorným a kontrolním orgánem, který řídí a kontroluje činnost výkonných orgánů CZEPA a organizačních jednotek CZEPA.

Předsednictvo zejména:

 1. rozhoduje o vyloučení členů z CZEPA. Nemůže však rozhodnout o vyloučení člena revizní komise – toto oprávnění náleží pouze valné hromadě;
 2. rozhoduje o svolání valné hromady;
 3. rozhoduje o výši členských příspěvků;
 4. volí a odvolává jednatele CZEPA;
 5. rozhoduje o uzavření a skončení pracovního poměru ředitele CZEPA;
 6. může i bez změny těchto stanov rozhodnout o změně adresy sídla CEZPA;
 7. rozhoduje o vzniku organizačních jednotek CZEPA či zvláštních účtů se specializovaným, nebo regionálním zaměřením, schvaluje jejich statut, cíle a plán činnosti, strukturu řídících a kontrolních orgánů, vycházející ze stanov CZEPA. Jmenuje jejich ředitele či jiné orgány;
 8. zadává úkoly jednateli, kontroluje jejich plnění, může mu udělovat odměny nebo ukládat sankce;
 9. má právo zrušit rozhodnutí jednatele, ředitelů a jiných orgánů vyjma valné hromady CZEPA, jsou-li v hrubém rozporu s řádným hospodařením a stanovami CZEPA;
 10. projednává zprávu o činnosti CZEPA za uplynulý rok a schvaluje rozpočet na rok příští;
 11. stanoví čísla účtů, které CZEPA výlučně užívá a uděluje k nim dispoziční právo;
 12. uděluje souhlas k právnímu jednání jednatele, jehož předmětem je zcizení nebo zatížení nemovitosti;
 13. uděluje souhlas k právnímu jednání jednatele, jehož předmětem je založení nebo zrušení samostatné právnické osoby nebo nabytí či pozbytí podílu v takové osobě;
 14. provádí výklad stanov, rozhoduje v záležitostech, které nejsou vyhrazeny stanovami jiným orgánům CZEPA.

Předsednictvo se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně, či na základě rozhodnutí nadpoloviční většiny svých členů nebo předsedy revizní komise. Je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.

Článek VII.
Jednatel

Jednatel je výkonným a reprezentačním orgánem CZEPA. Zastupuje CZEPA při jednání se státními orgány, právnickými a fyzickými osobami tak, jak je upraveno v těchto stanovách a Kompetencích CZEPA. Odpovídá také za koordinaci činností jednotlivých orgánů CZEPA.  

Jednatel je volen a odvoláván předsednictvem z řad jeho členů.

Jednatel:

 1. realizuje rozhodnutí valné hromady a předsednictva v souladu se stanovami CZEPA;
 2. rozhoduje o přijetí zájemce o členství v CZEPA, o tomto informuje na nejbližší schůzi předsednictvo CZEPA;
 3. v rozsahu a způsobem dále uvedeným zastupuje CZEPA navenek;
 4. svolává valnou hromadu, schůzi předsednictva (zve předsedu revizní komise na schůzi předsednictva), odpovídá za organizační zajištění jejich jednání i voleb. Informuje tyto orgány o všech významných skutečnostech týkajících se CZEPA, činnosti v uplynulém období a plánu činnosti do budoucna;
 5. v případě zjištění velmi závažných nedostatků je povinen na žádost předsedy revizní komise svolat mimořádnou valnou hromadu;
 6. nejpozději do dvou měsíců před konáním valné hromady vyzve členy ke kandidatuře do předsednictva a revizní komise CZEPA;
 7. je povinen vytvořit  podmínky revizní komisi pro výkon její kontrolní činnosti, zasílá jejímu předsedovi kopie stížností na činnost CZEPA.

 Článek VIII.
Ředitel

 1. Ředitel je nejvyšším vedoucím zaměstnancem CZEPA - při výkonu své činnosti se řídí pokyny předsednictva a jednatele. O uzavření pracovní smlouvy s ředitelem rozhoduje předsednictvo.
 2. Ředitel zastupuje CZEPA navenek v rozsahu zmocnění uděleného předsednictvem.
 3. Ředitel v souladu s těmito stanovami rozhoduje o vnitřní organizační struktuře CZEPA, přijetí a propuštění zaměstnanců CZEPA, jejich pracovních úkolech, mzdách, odměnách a sankcích. Dbá o řádné hospodaření a šetrné vynakládání prostředků, odpovídá za dodržování pracovní doby, plnou vytíženost zaměstnanců a přiměřenost jejich odměn – o tom všem informuje na schůzi předsednictva.
 4. Kompetence Ředitele CZEPA jsou blíže upraveny v Kompetencích CZEPA.
 5. Nejméně do 6 měsíců po skončení kalendářního roku ředitel vypracovává a předkládá předsednictvu zprávu o činnosti CZEPA obsahující přehled činností, strukturu zaměstnanců, roční účetní uzávěrku se zhodnocením základních údajů, přehled o příjmech a výdajích, také v členění podle zdrojů, stav a pohyb majetku a další údaje stanovené předsednictvem.

Článek IX.
Jednání jménem CZEPA

Spolek zastupuje navenek samostatně jednatel.

Předchozí písemný souhlas předsednictva se vyžaduje k platnosti právních jednání, jež se týkají:

a)    zcizení, zatížení, pachtu či pronájmu nemovitého majetku spolku na dobu delší tří měsíců,

b)    založení nebo zrušení právnické osoby nebo nabytí či pozbytí podílu v takové osobě.

 Článek X.
Organizační jednotky CZEPA

CZEPA zřizuje v případě potřeby k naplnění svých cílů organizační jednotky. Tyto jednotky vznikají za účelem operativního řešení úkolů specializované činnosti CZEPA, mohou mít celostátní i regionální působnost. Mohou být zřizovány i hospodářské jednotky za účelem podpory hlavních cílů a činností CZEPA

Organizační jednotky mají, podle svojí činnosti, charakter klubů, účelových zařízení, středisek apod. Není-li výslovně stanoveno jinak, nejsou organizační jednotky pobočnými spolky (nemají vlastní právní osobnost).

Článek XI.
 Majetek CZEPA

Majetek CZEPA lze užívat zejména ve prospěch občanů, kteří jsou omezeni v pohybu následkem poranění míchy k cílům a činnostem daným těmito stanovami.

CZEPA má zejména tyto zdroje příjmů:

 1.    členské příspěvky a poplatky za poskytované služby
 2.    dotace a granty
 3.    peněžité a jiné dary od právnických nebo fyzických osob
 4.    veřejné sbírky a loterie
 5.    benefiční akce
 6.    dědictví a odkazy
 7.    výtěžek z podnikatelské činnosti
 8.    jiné příjmy

Disponovat s účty CZEPA, mimo platby spojené s běžným provozem CZEPA, mohou pouze dvě osoby s dispozičním právem, které nejsou vzájemně osobami blízkými.

V případě zrušení CZEPA s likvidací bude likvidační zůstatek přednostně předán neziskové organizaci podporující imobilní občany následkem poranění míchy, případně další těžce tělesně postižené.

Článek XII.
Revizní komise

Kontrolním a revizním orgánem CZEPA je tříčlenná revizní komise.

Členové revizní komise jsou voleni valnou hromadou CZEPA na dobu čtyř let. Ze svých členů volí předsedu revizní komise. Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím v předsednictvu

Revizní komise kontroluje účelnost a efektivitu využívání majetku CZEPA, činnost orgánů CZEPA, vedení účtů, evidenci finančních prostředků a majetku k zabezpečení cílů a činností CZEPA určených stanovami a valnou hromadou.

Revizní komise rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Při předčasném zániku členství v revizní komisi nastupuje na uvolněné místo další kandidát, který ve volbách do revizní komise dostal nejvíce hlasů. Není-li takového kandidáta, zvolí nového člena revizní komise předsednictvo CZEPA.

Předseda revizní komise musí být informován o termínu schůze předsednictva, má právo zúčastnit se zasedání předsednictva nebo účastí pověřit jiného člena revizní komise. Ze závažných důvodů může svolat schůzi předsednictva

Revizní komise:

1.    přijímá náměty a stížností členů a upozorňuje orgány CZEPA na zjištěné nedostatky;

2.    v  případě zjištění velmi závažných nedostatků rozhodne o svolání valné hromady;

3.    ze závažných důvodů může svolat schůzi předsednictva;

4.    nejméně jednou ročně podává předsednictvu zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti.

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení

Zvolením či jmenováním nových orgánů CZEPA končí funkční období orgánů dosavadních. Nejsou-li však zvoleni všichni členové daného orgánu, musí orgán příslušný k volbě rozhodnout, u kterých dosavadních členů funkční období končí.

Tyto stanovy byly schváleny dne 14. 11. 2015 valnou hromadou CZEPA v Praze a nahrazují v plném rozsahu stanovy ze dne 12. 11. 2011. Jsou účinné ke dni jejich schválení.

  

 


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952