24.06.2016 13:18

Volby 2016 do předsednictva a revizní komise CZEPA

Vážené členky, vážení členové,

v průběhu letošního roku mají proběhnout volby do předsednictva a revizní komise.

Podle nových stanov schválených valnou hromadou je předsednictvo voleno na dobu čtyř let, je sedmičlenné, složeno ze čtyř členů CZEPA, které volí valná hromada (tedy členové CZEPA). Tito čtyři zvolení členové předsednictva poté volí zbývající tři členy z navržených kandidátů (podporovatelů asociace), které do funkce navrhují členové CZEPA. Cílem tohoto návrhu je, aby bylo garantováno složení předsednictva jak ze strany členů asociace, osob ochrnutých po poškození míchy, ale současně možnost členství a výkonu role předsednictva pro externí podporovatele, mecenáše, osoby, které bez ohledu na svůj zdravotní stav mohou činnost asociace významně podpořit. 

Kontrolním a revizním orgánem je tříčlenná revizní komise. Její členové jsou voleni valnou hromadou na dobu čtyř let.

Letošní volby předsednictva a revizní komise proběhnou „per rollam“, bez svolání zasedání, tudíž elektronickou formou. Z důvodu přípravy voleb elektronickým způsobem je předpokládaný termín voleb v září 2016.

HARMONOGRAM VOLEB VČETNĚ PŘÍPRAVNÉ FÁZE:

 • 20.5. až 30.6.2016 - zaslání  kandidatury do předsednictva  formou vyplnění elektronického formuláře
 • 20.5. až 30.6.2016 - zaslání kandidatury do revizní komise formou vyplnění elektronického formuláře
 • 20.5. až 30.6.2016 návrhy na tři členy předsednictva formou vyplnění elektronického formuláře
 • červenec 2016 – zveřejnění, představení kandidujících osob
 • září 2016 – elektronické volby čtyř členů předsednictva a tří členů revizní komise valnou hromadou
 • první zasedání nového předsednictva (čtyři členové) – volba zbývajících tří členů předsednictva 

VÝZVA PRO KANDIDÁTY NA MÍSTA ČLENŮ PŘEDSEDNICTVA:

Od členů předsednictva asociace CZEPA očekává aktivní přístup ve vztahu k předmětu činnosti, materiálnímu a finančnímu zajištění, kontaktů na další možné podporovatele, tak aby byl potenciál činnost asociace udržet a nadále rozvíjet.

Máte-li zájem kandidovat na místo člena předsednictva České asociace paraplegiků – CZEPA, vyplníte v termínu 20.5. až 30.6.2016 elektronický formulář kandidatury. Formulář obsahuje následující údaje:

 • jméno, příjmení, věk kandidáta
 • představení kandidáta – max. 100 slov o sobě
 • vize rozvoje asociace a konkrétní návrhy, jak může kandidát k rozvoji CZEPA přispět
 • aktuální kontakt (tel., email)

VÝZVA PRO KANDIDÁTY NA MÍSTA ČLENŮ REVIZNÍ KOMISE:

Revizní komise kontroluje účelnost a efektivitu využívání majetku CZEPA, činnost orgánů, vedení účtů, evidenci finančních prostředků a majetku.

Máte-li zájem kandidovat na místo člena revizní komise České asociace paraplegiků – CZEPA, vyplníte v termínu 20.5. až 30.6.2016 elektronický formulář kandidatury. Formulář obsahuje následující údaje:

 • jméno, příjmení, věk kandidáta
 • představení kandidáta – max. 100 slov o sobě
 • aktuální kontakt (tel., email)

MOŽNOST NOMINACE KANDIDÁTA NA POZICI TŘÍ ČLENŮ PŘEDSEDNICTVA („OSOBNOSTÍ, PODPOROVATELŮ, MECENÁŠŮ“):

Valnou hromadou zvolení čtyři členové předsednictva následně jmenují zbývající tři členy předsednictva. Tato kandidátka je otevřena všem, kteří mohou
ze své pozice, zkušeností a navázaných kontaktů aktivně a efektivně podpořit činnost asociace.

Znáte-li kandidáta, který bude podle Vašeho názoru schopen a ochoten osobním nasazením činnost CZEPA podpořit, vyplníte v termínu 20.5. až 30.6.2016  formulář kandidatury. Je však nutné s kandidátem jeho souhlas s kandidaturou předjednat a zprostředkovat na něj kontakt

Formulář obsahuje následující údaje:

 • jméno, příjmení kandidáta
 • jeho pozice, funkce, představení možného přínosu pro CZEPA
 • aktuální kontakt na osobu, která je nominována (tel., email)
 • aktuální kontakt na osobu, která tuto nominaci vypisuje (tel., email)

 

Členové, kteří nemají email budou o přípravě a průběhu voleb informováni (zaslání výzvy ke kandidatuře, kandidátní a volební listiny) korespondenční formou.

Mgr. David Lukeš
jednatel

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952