15.06.2011 14:40

Odškodnění při nehodách a pracovních úrazech


Náhrada škody na zdraví – nejčastějšími případy, kdy dochází k poškození zdraví, bývají dopravní nehody. Nicméně stejné nároky mají poškození i v jiných případech, kdy dojde k poškození jejich zdraví s tím, že za toto poškození někdo odpovídá /pracovní úrazy, nemoci z povolání, služební úrazy, poškození pacienta při lékařském zákroku, škoda způsobená fyzickou osobou či zvířetem atd./.

Vzhledem k tomu, že se jedná o složitou problematiku, která je v každém z výše uvedených možných případů odlišná, předkládám níže, alespoň informaci týkající se dopravních nehod, že které jsou jednotlivé nároky patrny, nicméně režim při odškodňování bývá různý. 
 

Odškodnění zraněných při dopravních nehodách

Jelikož ze své dlouholeté praxe mám zkušenost, že mnozí lidé, kteří utrpěli úraz při dopravní nehodě nemají žádnou představu o svých nárocích o náhradu škody na zdraví, dovoluji si tímto podat pár základních informací, které by měli lidé znát.  

Problém spočívá v tom, že poté, co utrpí úraz při dopravní nehodě, dochází k hospitalizaci, k rehabilitacím, ale často se nedostanou k informacím týkajících se finančního odškodnění. 

V případě, že někdo utrpí úraz při dopravní nehodě s výjimkou řidičů, kteří si úraz způsobili sami, má vždy nárok na náhradu škody na zdraví /spolujezdec, chodec, cyklista, účastník hromadné dopravní nehody atd./. Zde bych chtěla zdůraznit, že nárok na odškodnění mái chodec, který sám způsobí dopravní nehodu, zde bude zohledněna spoluvina, nicméněs ohledem na „nebezpečný“ provoz motorových prostředků, dostane alespoň částečné plnění.

Podstatnou skutečností je ta, že odškodnění platí vždy pojišťovna. Nezáleží tedy na majetkových poměrech toho, kdo nehodu způsobí. Pojišťovnu, u které je auto pojištěno z titulu zákonné odpovědnosti, lze zjistit podle státní poznávací značky. I v případech, že auto není pojištěno nikde, nebo kdy je způsobena nehoda a viník ujede, dostane poškozený finanční náhradu za zdravotní postižení, a to z garančního fondu České kanceláře pojistitelů.

 

Nároky, které poškozený má, jsou následující:

Věcná škoda – zničené věci při úrazu

Účelně vynaložené náklady spojené s léčením – výdaje, které poškozený vynaložil na to, aby dosáhl zlepšení zdravotního stavu, náklady na vydatnější stravu, náklady na ošetřovatelku, výpomoctřetí osoby v domácnosti, cesty rodinných příslušníku do zdrav. zařízení, výdaje na léky, zdravotní pomůcky, náklady na bezbariérovou úpravu bytu, apod.

Ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti – rozdíl mezi průměrným výdělkem před poškozením a nemocenskými dávkami. 

Ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě – rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem nároku a příjmem po poškození /většinou invalidním důchodem/.

Bolestné – finanční odškodnění za bolesti způsobené poškozením na zdraví, jeho léčením a odstraňováním jeho následků.

Ztížení společenského uplatnění – nepříznivé důsledky úrazu pro životní úkony poškozeného – v praxi se zjišťuje cca jeden rok od úrazu. Jedná se o omezení nebo ztrátu možnosti výkonu povolání, účasti na společenském a životním uplatnění /zde je důležité, pokud dojde k ochrnutí, aby toto poranění nebylo ošetřujícím lékařem hodnoceno pouze jako paraplegie či kvadruplegie, jakse mnohdy bohužel stává, ale je zde na místě vedle těchto základních položek hodnotit též přinejmenším inkontinenci stolice a moči, chronický zánět močových cest, ztráta sexuálních funkcí, omezení hybnosti páteře a navíc je též třeba hodnotit psychické následky/. Znalec či lékař základní hodnocení může zvýšit maximálně o 50 % dle § 6 odst. 1c vyhl.č. 440/01 Sb. a takto zvýšené hodnocení lze požadovat v rámci mimosoudní dohody/za 1 bod náleží částka 120,- Kč dle vyh.č. 440/01 Sb..

V případě těžkého poškození zdraví lze žádat další zvýšení ztížení společenského uplatnění /několikanásobek hodnocení lékaře/. O tomto zvýšení dle § 7 odst. 3 vyhl.č. 440/01 Sb. však může rozhodnout pouze soud. Proto je nutné vždy podat včas žalobu.

Problematika odškodňování je složitá, jednotlivé nároky je třeba řádně specifikovat, a proto doporučuji těm, kteří utrpěli těžký úraz, aby se obrátili na advokáta, který se zabývá danou problematikou a požádali o právní pomoc. Při náhradě škody na zdraví je poškozený osvobozen od zaplacení soudních poplatků ze zákona.

Je nutno si uvědomit, že u náhrady škody na zdraví je třeba své nároky uplatnit včas, neboť může dojít k jejich promlčení. Dle vyhl.č. 168/1999 Sb. lze požadovat nároky přímo napojišťovně. Jinak lze požadovat odškodnění prostřednictvím provozovatele či řidiče, zde též platí všechny nároky pojišťovna.

V některých případech, kdy probíhá trestní řízení, je možno uzavřít s obviněným dohodu, v rámci které obviněný poskytne další finanční plnění nad rámec plnění pojišťovny s tím, že trestní stíhání je proti němu podmíněně zastaveno.

 

Informace podá: 

JUDr.Zuzana Špitálská
Advokátní kancelář
Plzeňská 4, 150 00 Praha 5
Tel/fax. 257 322 674, mobil 602 309 320, 724 759 174
e-mail: zuzana.spitalska@akandel.cz 
www.akspitalska.cz
 

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952