Informace pro zájemce o výběrové řízení na pozice peer mentorů

 

Peer mentoring

Peer mentoring funguje na principu sdílení vlastních zkušeností. Mentorem je vozíčkář, který je delší dobu po poškození míchy a je na postižení dobře adaptován. Pomáhá jako průvodce v nové životní situaci vozíčkáři, který je krátce po vzniku zdravotního postižení. Peer mentor a nový vozíčkář by měli být stejného pohlaví, podobného věku a odpovídající diagnózy (para/ tetraplegie). Peer pracuje také s rodinnými příslušníky a blízkými nových vozíčkářů.

V současné době pracuje pro asociaci CZEPA 6 peer mentorů, kteří byli na pozice vybráni po absolvování prvního vzdělávacího cyklu v roce 2018. Více informací o nich naleznete zde
 

Odborný výcvik 2. cyklus

Duben  - červen 2020 
Školení 3 x 5 dnů á 8 hodin, celkem 120 hodin
Termíny:
30.3.- 3.4. (Nové zámky, Nymburk)
11.5. -15.5 (Praha)
8.6. -12.6. (Praha)

Frekventantům bude hrazeno cestovné a ubytování.

Obsah vzdělávání

 • sebezkušenostní výcvik
 • komunikace s klientem (navázání kontaktu, techniky vedení rozhovoru a naslouchání, motivace)
 • práce s traumatem a depresí, krizová intervence
 • profesionální dovednosti (efektivní komunikace a kooperace, vnímání role a kontrakt, zvládání zátěžových situací a konfliktů, krize ve vztahu peer- klient, profesionální sebereflexe, sebeevaluace, vyhodnocení zpětné vazby)
 • copingové strategie, rodina a její funkce v obtížné situaci
 • odborná témata (dostupné formy rehabilitace, zdravotní péče, prevence zdravotních komplikací, bezbariérové úpravy, úpravy pracovního prostředí, kompenzační a asistenční pomůcky, techniky asistence, podpůrné služby pro pečující, dostupná psychologická pomoc, sociálně právní informace, příspěvek na péči, invalidní důchod, dávky OZP, pracovní trh, podmínky zaměstnávání osob s ZTP, zdroje financování zvýšených nákladů vozíčkářů)


Práce peer mentora 

Vozíčkáři vybraní na pozice peer mentorů z absolventů 2.cyklu odborného výcviku začnou pracovat od července 2020.

Obsah práce peer mentorů
Peer mentoři nové vozíčkáře aktivně vyhledávají na spinálních a spinálně rehabilitačních jednotkách, v Centru Paraple a s pomocí dalších neziskových organizací. 

Peeři spolupracují s odbornými garanty (sociální pracovník, psycholog, spinální specialistka), kteří jim jsou kdykoli k dispozici ke konzultaci. Odborní garanti mohou také přebírat klienty, poskytovat odborné konzultace přímo jim (např. při výběru kompenzačních pomůcek, bezbariérových úpravách, při potřebě psychologické pomoci, v případě složitějších sociálně právních problémů apod.).

Peer mentoři jsou vedeni koordinátorem, který jim poskytuje stálou podporu. Absolvují pravidelné supervize.

Obsah práce peerů s novými vozíčkáři

 • podpora při adaptaci na postižení, provázení novou životní situací
 • instruktáž při nácviku soběstačnosti (přesuny z vozíku, oblékání, hygiena, vyprazdňování, jízda v různém terénu atd.)
 • poradenství při výběru kompenzačních pomůcek a při bezbariérových úpravách
 • aktivizace zaměřená na nastavení aktivního postoje k dalšímu pracovnímu uplatnění a vzdělání
 • motivace ke kontaktu se školou nebo s původním zaměstnavatelem. V případě, že klient nemůže pokračovat ve studiu nebo vykonávat původní profesi, motivace k hledání alternativního řešení, studia, rekvalifikace.
 • podpora při vyjednávání možnosti pokračovat ve studiu nebo původní práci nebo začít se studiem či zaměstnáním na novém místě
 • zprostředkování kontaktů na bezbariérové školy a zaměstnavatele v regionu, kteří vozíčkářům dávají pracovní příležitosti
 • poradenství při bezbariérových úpravách pracovního místa nebo školy a při výběru kompenzačních pomůcek a jejich zajištění. Konzultace úprav u konkrétních zaměstnavatelů a škol.
 • předávání informací o podmínkách zaměstnávání OZP, o zaměstnavatelích v regionu, o jejich požadavcích, o aktuálně dostupných pracovních místech, informace o vzdělávacích zařízeních přístupných na vozíku atd. Předání informací o dostupných finančních zdrojích na pokrytí nákladů na bezbariérové úpravy.
 • konzultace konkrétním zaměstnavatelům k podmínkám zaměstnávání OZP a možnosti využití příspěvku úřadu práce na zaměstnávání OZP
 • aktivizace a motivace zaměřená na udržení aktivní role v rodině, posilování rodičovských kompetencí
 • poradenství při řešení souvisejících aspektů ochrnutí (sexuální život, reprodukce)
 • informace o možnostech bezbariérového bydlení v regionu
 • poradenství zaměřené na využití dostupných finančních zdrojů na realizaci bezbariérových úprav bydlení nebo na získání bezbariérového bydlení v regionu
 • posilování finanční gramotnosti jako prevence zadluženosti v důsledku změny zdravotního stavu (resp. v důsledku ztráty příjmu a nárůstu nákladů v souvislosti s postižením)
 • podpora při zapojení nového vozíčkáře zpět do původní komunity. V případě potřeby pomoc s kontaktem např. s místními zaměstnavateli, vzdělávacími institucemi, obcí, úředníky, lékaři, kulturními institucemi.
 • zprostředkování kontaktu s jinými vozíčkáři v komunitě, kteří např. mají stejnou práci, vzdělání, zájem či koníčka nebo zkušenost se specifickou kompenzační pomůckou apod. za účelem sdílení zkušeností a dobré praxe.

 ro   Práce s rodinnými příslušníky a blízkými nového vozíčkáře

 • podpora při procesu vyrovnání se s postižením člena rodiny a s dopadem nové situace na rodinu. Cílem je pomoci členům rodiny, kteří se ocitnou v pozici neformálních pečovatelů vytvořit si k postiženému členu rodiny takový postoj, který umožní efektivní a vyvážené nastavení péče. (Peer mentor může jako podpůrnou aktivitu také zprostředkovat setkání s někým, kdo si situací prošel jako pečující, např. rodičem vozíčkáře, který je již déle po poškození míchy).
 • poradenství a edukace neformálních pečovatelů, instruktáž asistenčních technik, poradenství při výběru asistenčních pomůcek (např. – zvedáky pro přesun vozíčkáře apod.) a asistivních technologií, poradenství při nastavení odpovídající míry asistence. Cílem je vytvoření podmínek pro péči tak, aby byla (v rámci možností) minimalizována fyzická i psychická zátěž pečujících i vozíčkáře a časová náročnost péče. 
 • předání komplexních informací potřebných ke kompetentní přímé péči i k využití dostupných podpůrných služeb a prostředků, informace o respitních službách a zařízeních. Provázení při zajištění těchto služeb.

Cílem práce s blízkými je vytvořit pro nového vozíčkáře prostředí a podmínky, ve kterých má potřebnou péči a zároveň je stimulován k aktivitě a zajistit takovou organizaci péče, aby nebyly pečující osoby přetíženy a aby si v rámci možností udrželi vlastní pracovní uplatnění.
 

Kontakt:

Petra Černá,  manažerka projektu, cerna@czepa.cz, tel: 776 680 444

Projekt „Peer mentoring – aktivizační program pro vozíčkáře s poraněním míchy a jejich pečující“ je financován Evropskou unií

 

Vzdělávání podpořila ČSOB Private Banking