Peer mentoring pro vozíčkáře s poraněním míchy

Začátek projektu 

Březen 2018
 

Doba trvání projektu

3 roky hrazeno z grantu ESF ČR (do února 2021). Počítáme s trvalým pokračováním práce peer mentorů i po ukončení grantu.

Peer mentoring
Peer mentoring funguje na principu sdílení vlastních zkušeností. Mentorem je vozíčkář, který je delší dobu po poškození míchy a je na postižení dobře adaptován. Pomáhá jako průvodce v nové životní situaci vozíčkáři, který je krátce po vzniku zdravotního postižení. Peer mentor a nový vozíčkář by měli být stejného pohlaví, podobného věku a odpovídající diagnózy (para/ tetraplegie). Bude pracovat také s rodinnými příslušníky a blízkými nových vozíčkářů.

 

Průběh projektu

Projekt proběhne ve 2 fázích.
1. fáze: Vzdělávání a příprava (mapování regionu)
2. fáze: Realizace programu peer mentoringu

1. Vzdělávání a příprava

Duben 2018 - září 2018, tj. 6 měsíců
Školení 5 x 5 dnů á 8 hodin, celkem 200 hodin.

Obsah vzdělávání

 • sebezkušenostní výcvik
 • profesionální dovednosti (efektivní komunikace a kooperace, vnímání role a kontrakt, zvládání zátěžových situací a konfliktů, krize ve vztahu peer- klient, profesionální sebereflexe, sebeevaluace,vyhodnocení zpětné vazby.)
 • techniky práce s klientem (mentoringové a koučinkové techniky) 
 • komunikace s klientem (navázání kontaktu, techniky vedení rozhovoru a naslouchání, motivace)
 • práce s traumatem, krizová intervence
 • copingové strategie, rodina a její funkce v obtížné situaci
 • odborná témata (dostupné formy rehabilitace, zdravotní péče, prevence zdravotních komplikací, bezbariérové úpravy, úpravy pracovního prostředí, kompenzační a asistenční pomůcky, techniky asistence, podpůrné služby pro pečující, dostupná psychologická pomoc, sociálně právní informace, pracovní trh, podmínky zaměstnávání osob s ZTP, zdroje financování zvýšených nákladů vozíčkářů, kontrakt s klientem)

Oblasti mapování regionu a navázání kontaktů

 • bezbariérové školy a další možnosti vzdělávání, rekvalifikace
 • vytipování a kontaktování potencionálních zaměstnavatelů pro vozíčkáře včetně informování o podmínkách zaměstnávání OZP a motivace zaměstnavatelů
 • bezbariérové bydlení v regionu
 • regionální organizace poskytující služby vozíčkářům a pečujícím, dostupná respitní péče
 • kontakt s úřady práce, se sociálními odbory, navázání kontaktu s obcemi- mapování dostupné lékařská péče (např. bezbariérové zubní, gynekologické a urologické ordinace, praktičtí lékaři se zkušenostmi s vozíčkáři s poraněním míchy), dostupná rehabilitační a psychologická péče
 • regionální zdroje na pokrytí zvýšených životních nákladů vozíčkářů a nákladů na péči
 • bezbariérová doprava v regionu
 • kulturní instituce, síťování aktivních vozíčkářů v regionu (konzultace, propojení s novými vozíčkáři např. při zájmu o stejný sport či kompenzační pomůcku).

2. Realizace programu peer mentoringu

Od října 2018

Obsah práce peer mentorů
Peer mentoři budou nové vozíčkáře aktivně vyhledávat na spinálních a spinálně rehabilitačních jednotkách. 

Peeři budou spolupracovat s odbornými garanty (sociální pracovník, psycholog, spinální specialistka), kteří jim budou kdykoli k dispozici ke konzultaci. Odborní garanti mohou také přebírat klienty, poskytovat odborné konzultace přímo jim (např. při výběru kompenzačních pomůcek, bezbariérových úpravách, při potřebě psychologické pomoci apod., v případě složitějších sociálně právních problémů).

Peer mentoři budou vedeni koordinátorem, který jim bude poskytovat stálou podporu. Budou absolvovat supervize.

Obsah práce peerů s novými vozíčkáři

 • podpora při adaptaci na postižení.
 • instruktáž při nácviku soběstačnosti (přesuny z vozíku, oblékání, hygiena, vyprazdňování, jízda v různém terénu atd).
 • poradenství při výběru kompenzačních pomůcek a při bezbariérových úpravách.
 • aktivizace zaměřená na nastavení aktivního postoje k dalšímu pracovnímu uplatnění a vzdělání.
 • motivace ke kontaktu se školou nebo s původním zaměstnavatelem. V případě, že klient nemůže pokračovat ve studiu nebo vykonávat původní profesi, motivace k hledání alternativního řešení, studia, rekvalifikace.
 • podpora při vyjednávání možnosti pokračovat ve studiu nebo původní práci nebo začít se studiem či zaměstnáním na novém místě.
 • zprostředkování kontaktů na bezbariérové školy a zaměstnavatele v regionu, kteří vozíčkářům dávají pracovní příležitosti.
 • poradenství při bezbariérových úpravách pracovního místa nebo školy a při výběru kompenzačních pomůcek a jejich zajištění. Konzultace úprav u konkrétních zaměstnavatelů a škol.
 • předávání informací o podmínkách zaměstnávání OZP, o zaměstnavatelích v regionu, o jejich požadavcích, o aktuálně dostupných pracovních místech, informace o vzdělávacích zařízeních přístupných na vozíku atd. Předání informací o dostupných finančních zdrojích na pokrytí nákladů na bezbariérové úpravy.
 • konzultace konkrétním zaměstnavatelům k podmínkám zaměstnávání OZP a možnosti využití příspěveku úřadu práce na zaměstnávání OZP.
 • aktivizace a motivace zaměřená na udržení aktivní role v rodině, posilování rodičovských kompetencí.
 • poradenství při řešení souvisejících aspektů ochrnutí (sexuální život, reprodukce).
 • informace o možnostech bezbariérového bydlení v regionu.
 • poradenství zaměřené na využití dostupných finančních zdrojů na realizaci bezbariérových úprav bydlení nebo na získání bezbariérového bydlení v regionu.
 • posilování finanční gramotnosti jako prevence zadluženosti v důsledku změny zdravotního stavu (resp. v důsledku ztráty příjmu a nárůstu nákladů v souvislosti s postižením).
 • spolupráce s obcemi na zajištění fondu bezbariérových bytů nebo zajištění jiné vhodné formy ubytovacích služeb. Mediace jednání vozíčkáře s obcí.
 • podpora při zapojení nového vozíčkáře zpět do původní komunity. V případě potřeby pomoc s kontaktem např. s místními zaměstnavateli, vzdělávacími institucemi, obcí, úředníky, lékaři, kulturními institucemi.
 • zprostředkování kontaktu s jinými vozíčkáři v komunitě, kteří např. mají stejnou práci, vzdělání, zájem či koníčka nebo zkušenost se specifickou kompenzační pomůckou apod. za účelem sdílení zkušeností a dobré praxe.

Pr    Práce s rodinnými příslušníky a blízkými nového vozíčkáře

 • podpora při procesu vyrovnání se s postižením člena rodiny a s dopadem nové situace na rodinu. Cílem je pomoci členům rodiny, kteří se ocitnou v pozici neformálních pečovatelů vytvořit si k postiženému členu rodiny takový postoj, který umožní efektivní a vyvážené nastavení péče. (Peer mentor může jako podpůrnou aktivitu také zprostředkovat setkání s někým, kdo si situací prošel jako pečující, např. rodičem vozíčkáře, který je již déle po poškození míchy).
 • poradenství a edukace neformálních pečovatelů, instruktáž asistenčních technik, poradenství při výběru asistenčních pomůcek (např. – zvedáky pro přesun vozíčkáře apod.) a asistivních technologií, poradenství při nastavení odpovídající míry asistence. Cílem je vytvoření podmínek pro péči tak, aby byla (v rámci možností) minimalizována fyzická i psychická zátěž pečujících i vozíčkáře a časová náročnost péče. 
 • předání komplexních informací potřebných ke kompetentní přímé péči i k využití dostupných podpůrných služeb a prostředků, informace o respitních službách a zařízeních. Provázení při zajištění těchto služeb.


Cílem práce s blízkými je vytvořit pro nového vozíčkáře prostředí a podmínky, ve kterých má potřebnou péči a zároveň je stimulován k aktivitě a zajistit takovou organizaci péče, aby nebyly pečující osoby přetíženy a aby si v rámci možností udrželi vlastní pracovní uplatnění.
 

Kontakt:
Petra Černá
manažerka projektu
cerna@czepa.cz,
tel: 776 680 444

Partnerem projektu je Liga otevřených mužů

Projekt "Peer mentoring - aktivizační program pro vozíčkáře s poraněním míchy a jejich pečující" realizuje Česká asociace paraplegiků - CZEPA s podporou: