Peer mentoring pro vozíčkáře s poraněním míchy

Základní informace k projektu a výběrovému řízení. 

Začátek projektu 

Březen 2018
 

Doba trvání projektu

3 roky hrazeno z grantu ESF ČR (do února 2021). Počítáme s trvalým pokračováním práce peer mentorů i po ukončení grantu.

Peer mentoring
Peer mentoring funguje na principu sdílení vlastních zkušeností. Mentorem je vozíčkář, který je delší dobu po poškození míchy a je na postižení dobře adaptován. Pomáhá jako průvodce v nové životní situaci vozíčkáři, který je krátce po vzniku zdravotního postižení. Peer mentor a nový vozíčkář by měli být stejného pohlaví, podobného věku a odpovídající diagnózy (para/ tetraplegie). Bude pracovat také s rodinnými příslušníky a blízkými nových vozíčkářů.

Jako peer mentoři bude v rámci projektu pracovat 5 vozíčkářů, mužů i žen s dg. paraplegie i tetraplegie z různých věkových skupin. Je potřeba pokrýt všechny kraje ČR. Peer bude mít v kompetenci 2-3 sousedící kraje.
 

Výběrové řízení

Peer mentoři budou vybráni ve výběrovém řízení. Proběhne ve 2 kolech.
První kolo bude výběrem do vzdělávací části projektu a uskuteční se ve dnech 9.1., 17.1. a 30.1. 2018. Vybráno bude 10 vozíčkářů.
V druhém kole bude vybráno z absolventů vzdělávání 5 vozíčkářů na pozice peer mentorů. Proběhne v září 2018.

Zájemci při přihlášce do 1. kola výběrového řízení předloží:

 • profesní životopis
 • popis sociální situace (bydlení, potřeba asistence, mobilita, zdravotní komplikace)
 • motivační dopis, max. 4000 znaků včetně mezer

Na základě dodaných podkladů budou vybráni uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.

Základní předpoklady peer mentora:

 • minimálně 3 roky na vozíku po poranění míchy
 • velmi dobrá adaptace na postižení
 • aktivní životní styl
 • zkušenost s dlouhodobým pracovním poměrem na vozíku (alespoň 2 roky), případně u zájemců do 25 let studium na vozíku (alespoň 2 roky)
 • středoškolské vzdělání
 • dobré komunikační schopnosti, empatie
 • samostatnost, spolehlivost
 • dobrá psychická i fyzická kondice
 • časová flexibilita a mobilita (řízení vlastního automobilu)

Průběh projektu

Projekt proběhne ve 2 fázích.
1. fáze: Vzdělávání a příprava
2. fáze: Realizace programu peer mentoringu

1. Vzdělávání a příprava

Duben 2018 - září 2018, tj. 6 měsíců
Školení 5 x 5 dnů á 8 hodin, celkem 200 hodin.

Termíny školení: 23.- 27. 4.; 21.- 25. 5.; 11.- 15. 6.; 27. -31. 8.; 10.- 14. 9. 2018
První den v týdnu 10,00– 13,00 a 14,30– 17,30 hod. Další dny 9,00- 12,00 a 13,30– 16,30 hod.
 

Školení bude probíhat v prostorách CZEPA, Dygrýnova 816/8, Praha 14.
Účastníkům bude hrazena doprava a ubytování.
Vzdělávání zajišťují zaměstnanci CZEPA a externí odborníci.
Do vzdělávací části bude vybráno 10 vozíčkářů.
Podmínky absolvování vzdělávání: 90 % docházky, závěrečný hodnotící pohovor s lektory.

Souběžně se vzděláváním budou absolventi pracovat na mapování regionů, kde žijí. Cílem mapování je podrobná orientace v regionu a schopnost předat novým vozíčkářům všechny relevantní informace, které mohou k životu na vozíku potřebovat (podrobně viz níže). Zároveň jde o praktickou přípravu na práci peer mentora.

Práce na mapování regionů bude hrazena. V průběhu 6 měsíců vzdělávání a mapování regionů bude všech 10 absolventů zaměstnáno v České asociaci paraplegiků na 0,4 úvazku. Hrazeny budou také cestovní náklady spojené s mapováním.

Všichni absolventi dostanou potvrzení o absolvování vzdělání. Ti, kteří nebudou vybráni na pozice peer mentorů, mohou využít vzdělání a podrobnou orientaci v regionu k nalezení pracovního uplatnění v sociálních službách nebo neziskových organizacích v regionu. K dispozici jim bude podpora sociální pracovnice CZEPA při hledání pracovního uplatnění, včetně doporučení pro zaměstnavatele.

Obsah vzdělávání

 • sebezkušenostní výcvik
 • profesionální dovednosti (efektivní komunikace a kooperace, vnímání role a kontrakt, zvládání zátěžových situací a konfliktů, krize ve vztahu peer- klient, profesionální sebereflexe, sebeevaluace,vyhodnocení zpětné vazby.)
 • techniky práce s klientem (mentoringové a koučinkové techniky) 
 • komunikace s klientem (navázání kontaktu, techniky vedení rozhovoru a naslouchání, motivace)
 • práce s traumatem, krizová intervence
 • copingové strategie, rodina a její funkce v obtížné situaci
 • odborná témata (dostupné formy rehabilitace, zdravotní péče, prevence zdravotních komplikací, bezbariérové úpravy, úpravy pracovního prostředí, kompenzační a asistenční pomůcky, techniky asistence, podpůrné služby pro pečující, dostupná psychologická pomoc, sociálně právní informace, pracovní trh, podmínky zaměstnávání osob s ZTP, zdroje financování zvýšených nákladů vozíčkářů, kontrakt s klientem)

Oblasti mapování regionu a navázání kontaktů

 • bezbariérové školy a další možnosti vzdělávání, rekvalifikace
 • vytipování a kontaktování potencionálních zaměstnavatelů pro vozíčkáře včetně informování o podmínkách zaměstnávání OZP a motivace zaměstnavatelů
 • bezbariérové bydlení v regionu
 • regionální organizace poskytující služby vozíčkářům a pečujícím, dostupná respitní péče
 • kontakt s úřady práce, se sociálními odbory, navázání kontaktu s obcemi- mapování dostupné lékařská péče (např. bezbariérové zubní, gynekologické a urologické ordinace, praktičtí lékaři se zkušenostmi s vozíčkáři s poraněním míchy), dostupná rehabilitační a psychologická péče
 • regionální zdroje na pokrytí zvýšených životních nákladů vozíčkářů a nákladů na péči
 • bezbariérová doprava v regionu
 • kulturní instituce, síťování aktivních vozíčkářů v regionu (konzultace, propojení s novými vozíčkáři např. při zájmu o stejný sport či kompenzační pomůcku).

2. Realizace programu peer mentoringu

Z absolventů vzdělávací části bude v druhém kole výběrového řízení vybráno 5 vozíčkářů (3 muži, 2 ženy) na pozice peer mentorů. Je nutné, aby pocházeli z různých regionů, byli z různých věkových skupin, s dg. paraplegie i tetraplegie.

Peer mentoři budou v CEZPA zaměstnáni na úvazek 0,6.

Obsah práce peer mentorů
Peer mentoři budou nové vozíčkáře aktivně vyhledávat na spinálních a spinálně rehabilitačních jednotkách. Přístup do těchto zařízení bude zajištěn.

Peeři budou spolupracovat s odbornými garanty (sociální pracovník, psycholog, spinální specialistka), kteří jim budou kdykoli k dispozici ke konzultaci. Odborní garanti mohou také přebírat klienty, poskytovat odborné konzultace přímo jim (např. při výběru kompenzačních pomůcek, bezbariérových úpravách, při potřebě psychologické pomoci apod., v případě složitějších sociálně právních problémů).

Peer mentoři budou vedeni koordinátorem, který jim bude poskytovat stálou podporu. Budou absolvovat supervize.

Všechny potřebné odborné znalosti získají peer mentoři v rámci školení. Koordinátor s nimi bude úzce spolupracovat, bude sledovat a vést práci s jednotlivými klienty, zajistí a zprostředkuje potřebné informace a spolupráci s odbornými garanty.

Není třeba se obávat nároků na odborné znalosti. Zásadní pro peer mentory jsou osobnostní předpoklady. Ty budou zjišťovány a posuzovány jako hlavní faktor při výběrovém řízení.

Obsah práce peerů s novými vozíčkáři

 • podpora při adaptaci na postižení.
 • instruktáž při nácviku soběstačnosti (přesuny z vozíku, oblékání, hygiena, vyprazdňování, jízda v různém terénu atd).
 • poradenství při výběru kompenzačních pomůcek a při bezbariérových úpravách.
 • aktivizace zaměřená na nastavení aktivního postoje k dalšímu pracovnímu uplatnění a vzdělání.
 • motivace ke kontaktu se školou nebo s původním zaměstnavatelem. V případě, že klient nemůže pokračovat ve studiu nebo vykonávat původní profesi, motivace k hledání alternativního řešení, studia, rekvalifikace.
 • podpora při vyjednávání možnosti pokračovat ve studiu nebo původní práci nebo začít se studiem či zaměstnáním na novém místě.
 • zprostředkování kontaktů na bezbariérové školy a zaměstnavatele v regionu, kteří vozíčkářům dávají pracovní příležitosti.
 • poradenství při bezbariérových úpravách pracovního místa nebo školy a při výběru kompenzačních pomůcek a jejich zajištění. Konzultace úprav u konkrétních zaměstnavatelů a škol.
 • předávání informací o podmínkách zaměstnávání OZP, o zaměstnavatelích v regionu, o jejich požadavcích, o aktuálně dostupných pracovních místech, informace o vzdělávacích zařízeních přístupných na vozíku atd. Předání informací o dostupných finančních zdrojích na pokrytí nákladů na bezbariérové úpravy.
 • konzultace konkrétním zaměstnavatelům k podmínkám zaměstnávání OZP a možnosti využití příspěveku úřadu práce na zaměstnávání OZP.
 • aktivizace a motivace zaměřená na udržení aktivní role v rodině, posilování rodičovských kompetencí.
 • poradenství při řešení souvisejících aspektů ochrnutí (sexuální život, reprodukce).
 • informace o možnostech bezbariérového bydlení v regionu.
 • poradenství zaměřené na využití dostupných finančních zdrojů na realizaci bezbariérových úprav bydlení nebo na získání bezbariérového bydlení v regionu.
 • posilování finanční gramotnosti jako prevence zadluženosti v důsledku změny zdravotního stavu (resp. v důsledku ztráty příjmu a nárůstu nákladů v souvislosti s postižením).
 • spolupráce s obcemi na zajištění fondu bezbariérových bytů nebo zajištění jiné vhodné formy ubytovacích služeb. Mediace jednání vozíčkáře s obcí.
 • podpora při zapojení nového vozíčkáře zpět do původní komunity. V případě potřeby pomoc s kontaktem např. s místními zaměstnavateli, vzdělávacími institucemi, obcí, úředníky, lékaři, kulturními institucemi.
 • zprostředkování kontaktu s jinými vozíčkáři v komunitě, kteří např. mají stejnou práci, vzdělání, zájem či koníčka nebo zkušenost se specifickou kompenzační pomůckou apod. za účelem sdílení zkušeností a dobré praxe.

Pr    Práce s rodinnými příslušníky a blízkými nového vozíčkáře

 • podpora při procesu vyrovnání se s postižením člena rodiny a s dopadem nové situace na rodinu. Cílem je pomoci členům rodiny, kteří se ocitnou v pozici neformálních pečovatelů vytvořit si k postiženému členu rodiny takový postoj, který umožní efektivní a vyvážené nastavení péče. (Peer mentor může jako podpůrnou aktivitu také zprostředkovat setkání s někým, kdo si situací prošel jako pečující, např. rodičem vozíčkáře, který je již déle po poškození míchy).
 • poradenství a edukace neformálních pečovatelů, instruktáž asistenčních technik, poradenství při výběru asistenčních pomůcek (např. – zvedáky pro přesun vozíčkáře apod.) a asistivních technologií, poradenství při nastavení odpovídající míry asistence. Cílem je vytvoření podmínek pro péči tak, aby byla (v rámci možností) minimalizována fyzická i psychická zátěž pečujících i vozíčkáře a časová náročnost péče. 
 • předání komplexních informací potřebných ke kompetentní přímé péči i k využití dostupných podpůrných služeb a prostředků, informace o respitních službách a zařízeních. Provázení při zajištění těchto služeb.


Cílem práce s blízkými je vytvořit pro nového vozíčkáře prostředí a podmínky, ve kterých má potřebnou péči a zároveň je stimulován k aktivitě a zajistit takovou organizaci péče, aby nebyly pečující osoby přetíženy a aby si v rámci možností udrželi vlastní pracovní uplatnění.
 

V případě otázek kontaktujte Petru Černou, cerna@czepa.cz, tel: 776 680 444

 

Projekt "Peer mentoring - aktivizační program pro vozíčkáře s poraněním míchy a jejich pečující" realizuje Česká asociace paraplegiků - CZEPA s podporou