Edukace odborné veřejnosti

Česká asociace paraplegiků – CZEPA navazuje společným projektem multioborových benefičních konferencí s firmou Otto Bock jako generálním sponzorem na tradici v pořádání odborných konferencí – ještě pod původním názvem Svaz paraplegiků.

Před patnácti lety bylo cílem konferencí s mezinárodní účastí předat a získat zkušenosti ze zahraničních center a podpořit tak vznik uceleného systému péče o pacienty s poškozením páteře a míchy v České republice (Československu). Současná situace je již jiná, v České republice funguje spinální program, který zahrnuje návaznost akutní péče traumacenter na postakutní péči spinálních jednotek (Praha, Liberec, Brno, Ostrava) a následně spinálních rehabilitačních jednotek (RÚ Kladruby, HOL Luže – Košumberk, RÚ Hrabyně). Ambulantních rehabilitačních zařízení návazné péče specializované na rehabilitaci vozíčkářů se spinálním poškozením existuje v ČR zatím jen několik a z velké části jde o zařízení neziskových organizací. Bohužel v současné době existuje pouze několik ambulantních zařízení návazné péče specializovaných na rehabilitaci spinálních pacientů.

Současné pojetí odborných konferencí je zaměřeno na sdílení nejnovějších trendů a informací z oblastí léčby, rehabilitace a péče o spinální pacienty. Odborné multioborové konference jsou určené terapeutům, lékařům, zdravotním sestrám, sociálním pracovníkům a v neposlední řadě i samotným vozíčkářům.

V letech 2012 – 2014 proběhly odborné konference, které měly zároveň charitativní charakter. Každá ze čtyř konferencí proběhla ve spolupráci se spinální jednotkou. Výtěžek z každé konference byl věnován konkrétní spinální jednotce na nákup kompenzačních pomůcek.


Zprávy z jednotlivých konferencí naleznete zde.

Fotogalerie zde.

Všechny konference se těšily velkému zájmu jak ze strany odborníků (lékaři, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, zdravotní sestry, sociální pracovníci) tak i samotných vozíčkářů, kteří měli příležitost obohatit odbornou veřejnost svými příspěvky/zkušenostmi ze života na vozíku.

Vzhledem k tomu, že byly všechny konference svým přínosem pozitivně hodnoceny, se Česká asociace paraplegiků – CZEPA rozhodla, že bude v odborných multioborových konferencích pokračovat i nadále, a to jednou za dva roky. 

reference:

Vážení organizátoři konference CZEPA v Liberci 2013 !
Chtěla bych Vám velmi poděkovat za pozvání na tuto akci. Měla jsem možnost vyslechnout řadu velice zajímavých sdělení z odborné praxe, ale zejména osobní zkušenosti klientů. Tyto zpětné vazby jsou pro naši práci nesmírně důležité, protože nám pomáhají porovnávat naše profesionální hlediska s reálným životem. Byla jsem velmi mile překvapena vstřícnou atmosférou celé konference, ocenila jsem nabídky vystavovatelů a možnost vyzkoušet některé nové pomůcky. Vzhledem k tomu, že jsem na tomto typu akce již delší dobu nebyla, bylo pro mě velkým překvapením, kam se klienti s paraplegií a quadruplegií posunuli a jakých jsou schopni výkonů. Ve své další praxi použiji nejen odborné znalosti získané na konferenci, ale i velmi praktické a pro mě nové informace z oblasti služeb pro pacienty s disabilitou. Svým kolegům i pacientům předám řadu cenných kontaktů.
 
Ještě jednou vřelé díky za pozvání a hodně sil do dalších aktivit !!
Yvona Angerová
 
MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA
Primářka Kliniky rehabilitačního lékařství  VFN  a 1.LF UK Praha
16. 10. 2013 

2. 11. 2016, Praha - konference Zdravé stárnutí s poškozením míchy